Warunki korzystania z usługi

aktualizacja 19.09.2014

Niniejsze Warunki Korzystania stanowią prawnie obowiązującą umowę pomiędzy Użytkownikiem a firmą Lookout (do której w dalszej części niniejszego dokumentu odnoszą się określenia, takie jak „Lookout”, „my”, „nasz”), która reguluje korzystanie przez Użytkownika z usług mobilnych lub internetowych, lub aplikacji mobilnych lub internetowych (zwanych dalej „Oprogramowaniem Lookout”), znajdujących się w posiadaniu, pod kontrolą i w ofercie firmy Lookout (dalej łącznie zwanych „Usługami Lookout”). PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA. KORZYSTAJĄC Z USŁUG LOOKOUT, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI, ZROZUMIELI I ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. JEŻELI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, PROSIMY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG LOOKOUT.

Niniejszą umowę zawierają wyłącznie Użytkownik i firma Lookout: Niniejszą umowę zawierają wyłącznie Użytkownik i firma Lookout, z wyłączeniem wszelkich partnerów, dystrybutorów, promotorów oraz dostawców usług (dalej łącznie zwanych „Dystrybutorami”). Wyłączną odpowiedzialność za rozwiązywanie ewentualnych problemów lub skarg dotyczących Usług Lookout ponosi firma Lookout, a nie związani z nią Dystrybutorzy. W przypadku, gdy Usługi Lookout świadczone są przez jednego z Dystrybutorów Lookout, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor świadczący daną usługę nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług gwarancyjnych, serwisowych lub wsparcia dotyczących Usług Lookout, a także nie jest do ich świadczenia zobowiązany.

 • Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do nas i użytkownika, a nie naszych partnerów lub dystrybutorów (w tym również operatora telefonicznego użytkownika, jeśli nabył on produkt za jego pośrednictwem). W przypadku problemów z produktem należy zwrócić się o pomoc do nas, gdyż nasi partnerzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Użytkownik musi mieć zdolność do czynności prawnych i stosować się do przepisów prawa: Użytkownik może korzystać z Usług Lookout tylko wtedy, gdy ma zdolność do zawarcia wiążącej umowy z firmą Lookout i nie jest osobą znajdującą się na liście osób wykluczonych w Stanach Zjednoczonych lub innym właściwym kraju. Użytkownik może korzystać z Usług Lookout tylko w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami korzystania oraz wszystkimi stosownymi przepisami ustaw, rozporządzeń i regulaminów lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z Usług, z wyjątkiem korzystania w ramach planu grupowego za zgodą rodzica.

 • Z naszych produktów mogą korzystać tylko osoby, które mogą zgodnie z prawem wyrazić zgodę na umowę i zobowiązać się do przestrzegania przepisów prawa.

Niniejsze Warunki korzystania regulują użytek osobisty lub biznesowy: Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do użytkowników, którzy korzystają z Usług Lookout do celów osobistych lub biznesowych.

Korzystanie przez użytkownika z Usług może podlegać dodatkowym wytycznym: Do użytkownika korzystającego z Usług Lookout mogą mieć zastosowanie dodatkowe wytyczne lub reguły dotyczące niektórych funkcji, które firma Lookout może od czasu do czasu zamieszczać (dalej zwane „Wytycznymi"). Wytyczne takie włączone są do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie.

Niniejsze Warunki korzystania obejmują również produkty firmy Lookout Labs oraz Lookout dla Biznesu: Korzystanie z produktów firmy Lookout Labs („Produkty Labs”) oraz Lookout dla Biznesu podlega niniejszym Warunkom korzystania oraz ewentualnym Wytycznym powiązanym z tymi produktami.

 • Do niektórych naszych produktów mogą mieć zastosowanie dodatkowe reguły. Użytkownik musi przestrzegać również takich reguł.

Niniejsze Warunki korzystania obejmują również produkty firmy Lookout Labs: Korzystanie z produktów firmy Lookout Labs („Produkty Labs”) podlega niniejszym Warunkom korzystania oraz ewentualnym Wytycznym powiązanym z tymi produktami.

 • Do niektórych naszych produktów mogą mieć zastosowanie dodatkowe reguły. Użytkownik musi przestrzegać również takich reguł.

Niniejszą umowę zawierają wyłącznie Użytkownik i firma Lookout: Niniejszą umowę zawierają wyłącznie Użytkownik i firma Lookout, z wyłączeniem wszelkich partnerów, podmiotów stowarzyszonych, dystrybutorów, promotorów, licencjodawców lub dostawców usług (dalej łącznie zwanych „Dystrybutorami”). Wyłączną odpowiedzialność za rozwiązywanie ewentualnych problemów lub skarg dotyczących Usług Lookout ponosi firma Lookout, a nie związani z nią Dystrybutorzy. W przypadku gdy Usługi Lookout świadczone są przez jednego z Dystrybutorów Lookout, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Dystrybutor świadczący daną usługę nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług gwarancyjnych, serwisowych lub wsparcia dotyczących Usług Lookout, a także nie jest do ich świadczenia zobowiązany.

 • Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie do nas i użytkownika, a nie naszych partnerów lub dystrybutorów (w tym również operatora telefonicznego użytkownika, jeśli nabył on produkt za jego pośrednictwem). W przypadku problemów z produktem należy zwrócić się o pomoc do nas, gdyż nasi partnerzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 1. Uprawnienia firmy Lookout
 2. Ograniczenia korzystania z Usług Lookout
 3. Dane użytkownika
 4. Firma angażuje się w ochronę prywatności użytkownika
 5. Konta Premium
 6. Witryny i usługi podmiotów zewnętrznych
 7. Anulowanie i zawieszenie konta
 8. Wyłączenia, ograniczenia i zwolnienia od odpowiedzialności
 9. Prawo obowiązujące i właściwość sądu
 10. Kwestie ogólne

1. Uprawnienia firmy Lookout

Udzielenie Użytkownikowi licencji na Usługi: Firma Lookout udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z Usług Lookout zgodnie z Warunkami korzystania. Posiadacz konta Free z ograniczeniami (dalej zwanego „Kontem Free”) może korzystać z Usług Lookout przypisanych do jednego konta abonenckiego na dwóch urządzeniach mobilnych, którymi zgodnie z prawem włada. Posiadacz konta Premium (dalej zwanego „Kontem Premium”) może korzystać z Usług Lookout przypisanych do jednego konta abonenckiego na trzech urządzeniach mobilnych, którymi zgodnie z prawem włada.

 • Udzielamy użytkownikowi licencji na nasze produkty, stąd też jego prawa do dokonywania niektórych czynności w stosunku do naszych produktów podlegają ograniczeniom.

Firma Lookout zachowuje wszystkie prawa do Usług Lookout: Własność Usług Lookout i tytuł prawny do nich przysługują i przysługiwać będą wyłącznie firmie Lookout. Usługi Lookout są chronione prawami własności intelektualnej i innymi prawami własnościowymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Firma Lookout nie udziela Użytkownikowi licencji na jakiekolwiek Usługi Lookout lub inne treści Lookout poza wyraźnie wymienionymi w niniejszej Umowie, ani żadnych praw do korzystania ze znaków towarowych, logo, nazw domen ani innych cech wyróżniających markę.

 • Zezwolenie Użytkownikowi na korzystanie z produktów firmy nie oznacza, że nabywa on prawo własności do nich.

Firma może zmodyfikować Usługi Lookout: Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub anulowania Usług Lookout (bądź jakichkolwiek ich elementów) w stosunku do użytkownika lub w ogólności, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. W takich sytuacjach firma powiadomi użytkownika poprzez aplikację mobilną lub podany adres poczty elektronicznej.

 • Czasami musimy zmodyfikować nasze produkty. Na przykład zmiany w sytuacji prawnej lub technicznej mogą wymusić zmianę niektórych ich cech. W takich sytuacjach powiadomimy użytkownika o zmianach, o ile są istotne.

Otwarte oprogramowanie i kod podmiotów zewnętrznych objęty jest osobnymi licencjami: Kod otwartego oprogramowania lub kod podmiotów zewnętrznych, który może być wykorzystywany w oprogramowaniu Lookout, podlega odpowiednim umowom licencyjnym (jeśli takowe istnieją), udzielającym upoważnienia do jego wykorzystywania.

 • Elementy naszych produktów stworzone zostały częściowo na bazie kodu innych podmiotów lub kodu, który mamy prawo zmieniać i udostępniać. Kod ten podlega w całości osobnym umowom.

2. Ograniczenia korzystania z Usług Lookout

Obowiązek uczciwego postępowania: Użytkownik ma obowiązek zapewnienia, że wszystkie informacje przekazywane firmie podczas rejestracji i w innych sytuacjach są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne.

 • Dane użytkownika są nam potrzebne, aby utrzymywać z nim kontakt, a nazwy użytkownika i tym podobne dane – aby umożliwić mu korzystanie z produktów firmy. Użytkownik powinien upewnić się, czy dane te są prawidłowe, oraz dbać o ich bezpieczeństwo.
 • Nie będziemy na przykład ponosić odpowiedzialności, jeśli użytkownik ułatwi innej osobie uzyskanie swoich danych logowania i kradzież konta, albo poda niedokładne dane kontaktowe i nie otrzyma powiadomienia. Nie jesteśmy w stanie kontrolować poczynań użytkownika!

Obowiązek przestrzegania prawa i ustanowionych przez firmę zasad: Użytkownikowi nie wolno korzystać z Usług Lookout w sposób naruszający przepisy ustawy lub rozporządzenia, wyrządzający szkodę innej osobie, naruszający prawa innej osoby lub podmiotu (w tym prawa własności intelektualnej i inne prawa własnościowe) bądź naruszający Warunki korzystania.

 • Użytkownik nie ma prawa publikowania gróźb, oszczerstw, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, obscenicznych, zniesławiających, w inny sposób niedopuszczalnych lub naruszających niniejsze Warunki korzystania. Użytkownikowi nie wolno nękać, drażnić, zastraszać ani grozić innym użytkownikom Usług Lookout, a także pracownikom ani przedstawicielom firmy Lookout. Nasze produkty tworzymy z myślą o ochronie użytkowników. Nie należy ich używać do szkodzenia innym lub dokonywania czynów bezprawnych.

Zakaz obchodzenia zabezpieczeń firmy: Użytkownikowi wolno uzyskiwać dostęp do Usług Lookout i korzystać z nich, wyłącznie wykorzystując metody, które firma wyraźnie mu udostępnia. Użytkownikowi nie wolno, niezależnie od powodu, obchodzić ani wyłączać Usług Lookout, jak również jakiejkolwiek technologii, funkcji lub środków zawartych w Usługach Lookout, z wyjątkiem działań dozwolonych prawem.

 • Użytkownikom nie wolno dokonywać aktów wandalizmu w serwisie ani naruszać jego zabezpieczeń. Aby umożliwić ochronę bezpieczeństwa użytkownika, musimy zadbać również o swoje własne. Niniejszy punkt nie ogranicza uprawnień do treści lub oprogramowania, takich jak dozwolony użytek, przyznanych użytkownikowi ustawą.

Poszanowanie własności intelektualnej firmy: Licencja udzielona użytkownikowi w niniejszych Warunkach korzystania ma na celu wyłącznie umożliwienie mu korzystania z Usług Lookout. Użytkownikowi nie wolno naruszać jakichkolwiek wyłącznych praw przysługujących firmie z tytułu własności intelektualnej, jak również innych praw własnościowych. Użytkownikowi nie wolno dekompilować, dezasemblować, dokonywać inżynierii wstecznej ani w inny sposób próbować wydobyć kodu źródłowego dowolnego elementu Usług Lookout, w tym plików wykonawczych i konfigurowalnych, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych prawem.

 • Ponieważ utrzymujemy się z tworzenia świetnych produktów, użytkownicy nie powinni ich sobie przywłaszczać ani kopiować. Niniejszy punkt nie ogranicza uprawnień do treści lub oprogramowania, takich jak dozwolony użytek, przyznanych użytkownikowi ustawą.

Usług Lookout wolno używać tylko do zabezpieczenia własnego urządzenia: Usługi Lookout są świadczone tylko w celu zabezpieczenia urządzenia lub urządzeń użytkownika. Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Lookout użytkownikowi nie wolno uruchamiać oprogramowania firmy Lookout w jakimkolwiek innym środowisku, np. emulowanym, jako narzędzie badawcze, bądź w jakikolwiek inny sposób do rozwijania lub wspierania innego produktu, a także wykorzystywać wyników otrzymanych wskutek działania klienta Usług Lookout do innych celów, np. weryfikowania zestawu znanych wyników bądź skanowania, podtrzymywania lub wspierania innych usług. Aby otrzymać taką zgodę, należy skontaktować się z firmą pod adresem malware@lookout.com.

Z konta może korzystać jedynie użytkownik: Użytkownikowi nie wolno odsprzedawać konta, przenosić go na inną osobę ani pozwalać innej osobie korzystać z hasła do konta lub samego konta Usług Lookout, z wyjątkiem przypadków określonych w warunkach planu grupowego Lookout. Użytkownik nie ma prawa podawania informacji fałszywych, wprowadzających w błąd lub niedokładnych, ani powoływać się na powiązania z firmą lub organizacją, do której reprezentowania użytkownik nie jest uprawniony. Konto klienta służy wyłącznie do jego osobistego użytku.

3. Dane użytkownika

Użytkownik jest właścicielem swoich danych: Usługi Lookout umożliwiają niekiedy użytkownikowi i kontom powiązanym z jego planem grupowym (tam gdzie to stosowne) na przesyłanie, zapisywanie, hosting, udostępnianie i publikowanie treści (dalej zwanych łącznie „Danymi użytkownika”). Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do Danych użytkownika po ich przesłaniu na serwer firmy Lookout. Przekazując firmie Lookout swoje dane, użytkownik udziela firmie Lookout niewyłącznej, wolnej od opłat licencji o zasięgu światowym, umożliwiającej wykorzystywanie, kopiowanie, modyfikację, udzielanie sublicencji i dystrybucję danych użytkownika w ramach i za pośrednictwem Usług Lookout, w imieniu użytkownika, wyłącznie dla celów świadczenia Usług Lookout.

 • Użytkownik jest właścicielem swoich danych. Użytkownik udziela firmie Lookout jedynie ograniczonej licencji pozwalającej jej na przetwarzanie danych i świadczenie mu usług bez naruszania uprawnień użytkownika wynikających z ustawy o prawach autorskich.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za własne dane: Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za Dane użytkownika. Firma Lookout nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikające z Danych użytkownika lub z nimi związane. Firma Lookout nie promuje Danych użytkownika i nie sprawuje nad nimi kontroli. Firma zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia użytkownikowi przesyłania Danych użytkownika oraz ograniczenia lub usunięcia takich Danych z dowolnego powodu i w dowolnym momencie, nie podejmuje się jednak monitorowania Danych użytkownika.

 • Przetwarzamy tak duże ilości danych, że branie za nie odpowiedzialności byłoby niebezpieczne (i nieefektywne). Użytkownik jest właścicielem swoich danych, lecz również ponosi za nie odpowiedzialność.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystywanie danych o jego lokalizacji: W niektórych Usługach Lookout mogą być wykorzystywane dane z urządzenia mobilnego użytkownika, pozwalające ustalić jego lokalizację (dalej zwane „Danymi lokalizacyjnymi”). Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie firmie korzystania z Danych lokalizacyjnych zgodnie z postanowieniami Zasad prywatności do obsługi konta użytkownika i innych kont powiązanych z tym kontem w planie grupowym, w tym kont osób poniżej 13 roku życia za zgodą rodzica (więcej informacji dotyczących gromadzenia danych osób poniżej 13 roku życia znajduje się w Zasadach prywatności). Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie swoich Danych lokalizacyjnych operatorom mobilnym uczestniczącym w programie Customer Care Web Application, tak aby przedstawiciele odpowiedzialni za obsługę klienta mogli na żądanie użytkownika wykonywać na jego urządzeniu działania w trybie zdalnym, takie jak ustalenie lokalizacji, założenie blokady, czyszczenie danych oraz Scream®.

 • Aby umożliwić funkcjonowanie niektórych usług zależnych od lokalizacji (takich jak funkcja Zlokalizuj), niezbędne są informacje o lokalizacji użytkownika, gdyż w przeciwnym razie usługi te nie będą działać prawidłowo. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą jednak korzystać z tych funkcji bez zgody rodzica.

Użytkownicy końcowi Lookout dla Biznesu: Użytkownicy konta Lookout dla Biznesu powinni wiedzieć, że administrator konta Lookout dla Biznesu ma prawo wykonywania działań w trybie zdalnym na urządzeniu użytkownika, takich jak lokalizacja, blokowanie urządzenia oraz czyszczenie danych, a także podgląd statusu ochrony na urządzeniu użytkownika.

Informacje zwrotne od użytkownika: Użytkownik, który przekazuje firmie uwagi, pomysły lub opinie, wyraża zgodę na ich wykorzystanie bez ograniczeń i bez wypłacania użytkownikowi wynagrodzenia. W przypadku przyjęcia uwag użytkownika firma nie zrzeka się prawa do korzystania z podobnych lub pokrewnych pomysłów lub informacji znanych jej wcześniej, opracowanych przez jej własny personel lub uzyskanych ze źródeł innych niż użytkownik.

 • Możemy wykorzystać przesłane nam przez użytkownika pomysły lub informacje opinie. Nie oznacza to, że przywłaszczamy sobie cudze pomysły, ale w ten sposób chronimy się przed roszczeniami osób twierdzących, że nasze produkty powstały na bazie ich pomysłów.

4. Firma angażuje się w ochronę prywatności użytkownika

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych użytkownika regulują Zasady prywatności firmy Lookout: Zasady prywatności , zawierające opis metod gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, włączają niniejsze Warunki korzystania i są do nich włączone. Użytkownik powinien uważnie się z nimi zapoznać. Użytkownik korzystający z Usług Lookout wyraża zgodę na Zasady prywatności. Jeśli użytkownik korzysta z kont w planie grupowym lub Lookout dla Biznesu, powinien zapoznać się z częścią Zasad prywatności regulującą wymianę informacji między urządzeniami należącymi do planu.

 • Podobnie jak wszystkie inne nasze produkty, również Zasady prywatności zostały stworzone z myślą o bezpieczeństwie i prywatności użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

5. Konta Premium

Typy kont Lookout: Firma oferuje zarówno darmowe konta Free z ograniczonym zestawem funkcji, konto Lookout dla Biznesu z dodatkowymi funkcjami, jak i dwa rodzaje płatnych kont Premium (dalej łącznie zwane „Planami Premium”) wyposażonych w dodatkowe funkcje: jedno do użytku indywidualnego (konto Premium) i jedno do użytku z wieloma kontami (plany grupowe).

 • Firma oferuje różne rodzaje kont (Free, Lookout dla Biznesu oraz Premium), do których mogą mieć zastosowanie różne zasady. Prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami (poniżej).

Opcje i zasady wystawiania rachunków dla konta Premium: Użytkownik, który wybrał subskrypcję planu Premium w Usługach Lookout, będzie obciążany za pomocą karty kredytowej („Rozliczenie za pomocą karty kredytowej”) bądź operatora urządzenia bezprzewodowego („Rozliczenie przez operatora”). Opłaty za plan Premium będą naliczane w trybie miesięcznym lub rocznym, w zależności od preferencji użytkownika, od dnia wybrania planu Premium lub przejścia na niego. Naliczanie będzie odbywać się automatycznie raz w miesiącu lub raz w roku aż do momentu dezaktywacji konta przez Użytkownika. Opłaty nie podlegają zwrotowi, firma nie zwraca również kosztów częściowo wykorzystanych okresów rozliczeniowych ani nie zalicza ich na poczet późniejszych płatności. Wybór planu Premium i podanie firmie Lookout danych do realizacji płatności są równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady i warunki dokonywania płatności.

Przeglądanie danych o płatnościach: Aby zapoznać się ze szczegółami płatności, należy kliknąć odpowiednie łącze na stronie z informacjami o koncie użytkownika. W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt pod adresem billing@lookout.com lub Lookout Inc, One Front Street, Suite 2700, San Francisco, CA 94111.

a. Rozliczenie za pomocą karty kredytowej

Automatyczne obciążanie konta: W przypadku wybrania płatności kartą kredytową karta użytkownika będzie automatycznie obciążana w trybie miesięcznym lub rocznym, w zależności od wybranej opcji, kwotą stanowiącą równowartość abonamentu, powiększonego o stosowne podatki, za wybrany plan Premium.

Terminowe regulowanie opłat: W przypadku gdy płatność nie zostanie uregulowana w terminie lub gdy firma nie będzie mogła przetworzyć transakcji przy użyciu podanych danych karty kredytowej, zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do planu Premium i korzystania z Usług Lookout. W przypadku nieuregulowania zaległej płatności w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania informacji o zadłużeniu konta firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu do planu Premium lub do przekształcenia konta w konto typu Free. Użytkownik zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaległych płatności.

Aktualizacja danych kontaktowych i informacji dotyczących płatności: Na stronie z informacjami o koncie użytkownika użytkownik może podać dane nowej karty kredytowej lub zaktualizować dane bieżącej. W przypadku upływu terminu ważności karty kontynuacja korzystania z Usług Lookout oznacza upoważnienie firmy Lookout do dalszego obciążania karty użytkownika, a użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieuregulowane kwoty. Użytkownik odpowiada za aktualność swoich danych kontaktowych oraz informacji dotyczących płatności.

b. Rozliczenie przez operatora

W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem operatora operator urządzenia bezprzewodowego użytkownika będzie bezpośrednio naliczać opłaty za korzystanie z planu Premium, a użytkownik będzie uiszczał te opłaty na rzecz operatora. W przypadku opóźnień w comiesięcznych płatnościach za korzystanie z planu Premium firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do planu Premium lub przekształcenia konta Premium w konto typu Free. Użytkownik zobowiązany jest do uregulowania wszystkich zaległych płatności.

c. Dezaktywacja konta

Konto Premium: Konto Premium będzie istnieć do chwili jego dezaktywacji przez użytkownika lub firmę Lookout. Aby uniknąć naliczania i poboru opłat za kolejne okresy rozliczeniowe, należy zrezygnować z subskrypcji planu Premium przed jej comiesięcznym lub corocznym odnowieniem. Rezygnacji z planu Premium można również dokonać za pośrednictwem strony z informacjami o koncie użytkownika. W przypadku rezygnacji z konta Premium użytkownik nie otrzyma zwrotu ostatnich (ani wcześniejszych) miesięcznych lub rocznych płatności.

 • Rozliczenie za pomocą karty kredytowej powiązane jest z numerem karty podanym przy zakładaniu konta Premium. Rozliczenie przez operatora nalicza operator urządzenia bezprzewodowego. Rachunek wystawiany jest comiesięcznie lub corocznie (w zależności od planu), a okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu wyboru planu Premium. Aby uniknąć naliczania opłat, należy zrezygnować z planu Premium przed jego odnowieniem. Opłaty nie podlegają zwrotowi, nawet po rezygnacji z planu.

Konto Lookout dla Biznesu: Użytkownicy końcowi Lookout dla Biznesu mogą mieć możliwość odinstalowania konta Lookout dla Biznesu lub usunięcia usług firmy Lookout ze swojego urządzenia, kontaktując się ze swoim administratorem IT.

6. Witryny i usługi podmiotów zewnętrznych

Firma nie odpowiada za witryny i usługi podmiotów zewnętrznych Usługi Lookout mogą zawierać łącza do innych witryn i usług. Korzystanie przez użytkownika z takich witryn i usług podmiotów zewnętrznych podlega warunkom korzystania, zasadom prywatności i umowom zawartym z tymi podmiotami, a nie z firmą Lookout. Firma Lookout nie promuje żadnych witryn podmiotów zewnętrznych i nie składa żadnych oświadczeń ich dotyczących. Firma Lookout zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z takich witryn podmiotów zewnętrznych.

 • Czasami w naszych produktach zawarte są łącza do innych stron. Nie odpowiadamy zadziałania i oświadczenia tych podmiotów.

7. Anulowanie i zawieszenie konta

Firma Lookout może anulować lub zawiesić dostęp użytkownika do Usług Lookout bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym między innymi gdy: (a) firma w dobrej wierze sądzi, że użytkownik naruszył niniejsze Warunki korzystania, (b) firma ustaliła, że użytkownik wielokrotnie narusza lub naruszył praw autorskie innych osób, (c) użytkownik nie korzystał z Usług Lookout przez dłuższy czas, (d) użytkownik nie uregulował należnych firmie Lookout opłat. Firma dołoży zasadnych starań, aby powiadomić użytkownika o anulowaniu lub zawieszeniu dostępu do Usług Lookout na adres poczty elektronicznej przypisany do konta lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Lookout. Niniejsze środki zaradcze stanowią dodatek do innych środków zaradczych dostępnych dla firmy Lookout na mocy obowiązujących przepisów lub na zasadzie słuszności wynikającej z prawa zwyczajowego. Firma Lookout zastrzega sobie prawo do anulowania dostępu do konta Free i bezpłatnego dostępu do Usług Lookout w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia, i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 • Użytkownikom, którzy naruszają prawo lub zasady firmy, nie regulują płatności lub w ogóle nie korzystają z konta, firma może anulować lub zawiesić konta (ale najpierw spróbuje ich o tym powiadomić).

8. Wyłączenia, ograniczenia i zwolnienia od odpowiedzialności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami, gdyż mogą one ograniczać odpowiedzialność firmy Lookout oraz jej dystrybutorów, promotorów, dostawców usług, podmiotów zależnych, podmiotów stowarzyszonych, spółek powiązanych, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów i licencjodawców (dalej łącznie zwanych „Podmiotami Lookout”).

Każdy z poniższych podpunktów ma zastosowanie wyłącznie w maksymalnym zakresie dozwolonym stosownym prawem. W niektórych systemach prawnych nie jest dozwolone wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczanie odpowiedzialności w umowach, w związku z czym treść niniejszego punktu może nie mieć zastosowania do użytkownika. Żadna część niniejszych Warunków korzystania nie ma w zamiarze ograniczenia uprawnień przysługujących użytkownikowi w myśl przepisów prawa.

 • Ponieważ jesteśmy dużą firmą z wieloma użytkownikami, ograniczamy ryzyko mogące prowadzić do problemów prawnych. Ograniczenia te wprowadzamy jednak tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo.

a. Wyłączenie

Usługi Lookout oraz oprogramowanie, usługi i aplikacje zewnętrzne udostępniane w związku z Usługami Lookout dostarczane są „bez żadnych gwarancji”.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Lookout i Podmioty Lookout wyłączają wszelkie gwarancje jawne i dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw własnościowych.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu i urządzeń, utratę możliwości użytkowania bądź utratę danych.

 • Robimy, co możemy, aby zapewnić naszym klientom doskonałe produkty. Nie możemy jednak obiecać, że wszystko będzie idealne. Nie odpowiadamy też za rzeczy, które mogą się nie powieść. Użytkownicy powinni zawsze starać się wykonywać kopie zapasowe i stosować inne środki bezpieczeństwa, tak aby mieć dodatkowe zabezpieczenie, gdy coś się stanie.

b. Zwolnienie

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności i zabezpieczenia firmy Lookout i Podmiotów Lookout wobec wszelkich roszczeń, pozwów, postępowań, strat, kosztów, odszkodowań i innego rodzaju odpowiedzialności, w tym również z tytułu kosztów obsługi prawnej, w związku z (a) korzystaniem z lub nadużywaniem Usług Lookout przez użytkownika, (b) naruszeniem praw osób trzecich lub podmiotów przez użytkownika lub (c) naruszeniem dowolnej części niniejszych Warunków korzystania przez użytkownika.

Firma Lookout zastrzega sobie prawo, na koszt użytkownika, do podjęcia wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad sprawami, w przypadku których użytkownik zobowiązany jest zwolnić firmę Lookout z odpowiedzialności, a użytkownik zobowiązuje się podjąć współpracę z firmą Lookout w tym zakresie.

 • Jeśli użytkownik popadnie w kłopoty prawne z powodu działań związanych z produktami firmy, a my również zostaniemy wplątani w jego problemy, ma on obowiązek zwrócić jej należność (i pozwolić nam, jeśli sobie tego zażyczymy, przejąć kontrolę nad sporem). Firma nie jest w stanie ponosić odpowiedzialności za wszystkie działania dokonywane przez użytkownika w związku z jej produktami.

c. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym prawem firma Lookout i Podmioty Lookout nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika za szkody pośrednie, przypadkowe i wynikowe, szkody związane z oczekiwaniem wykonania umowy oraz grzywny i nawiązki wynikające z korzystania przez Użytkownika z Usług Lookout, nawet jeśli firma Lookout została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód.

Łączna odpowiedzialność firmy Lookout lub Podmiotów Lookout wobec użytkownika za wszystkie szkody, straty lub pozwy wynikające z niniejszych Warunków korzystania lub z nimi związane nie przekroczy w żadnym wypadku (1) kwot uiszczonych za dostęp do Usług Lookout w ciągu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę roszczenia lub (2) jednego tysiąca dolarów amerykańskich, jeśli suma ta jest większa.

Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie będą obowiązywać również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszych Warunków korzystania i będą mieć zastosowanie nawet w przypadku, gdy jakiekolwiek ograniczone środki zaradcze określone w niniejszym dokumencie okażą się bezcelowe.

 • Trudno jest wycenić dane lub bezpieczeństwo użytkownika, nie byłoby też odpowiedzialnym, gdybyśmy byli jedynym dostawcą rozwiązań archiwizacji i bezpieczeństwa. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ponosić odpowiedzialności za wszystkie dane, które ktoś może utracić, ograniczamy kwotę, którą skłonni jesteśmy zapłacić w przypadku pozwu do rozsądnej wysokości, i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za szczególnie wartościowe zbiory kopii zapasowych. Użytkownicy powierzający nam cenne dane powinni również wykonywać dodatkowe kopie zapasowe i stosować inne środki bezpieczeństwa.

9. Prawo obowiązujące i właściwość sądu

Prosimy w pierwszym rzędzie o kontakt: Naszym celem jest zapewnienie zadowolenia i satysfakcji użytkowników. W przypadku sporu z firmą Lookout użytkownik zgadza się, że skontaktuje się z firmą w celu nieformalnego wypracowania rozwiązania.

Prawo obowiązujące i właściwość sądu w stanie Kalifornia: Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu stanu Kalifornia bez względu na obowiązujące w nim reguły kolizyjne. Obie strony wyrażają zgodę na wyłączną właściwość sądów stanowych i federalnych z siedzibą w San Francisco, Kalifornia, w przypadku wszelkich postępowań nie podlegających trybowi polubownemu.

 • Jeśli wystąpi jakiś problem, prosimy o kontakt z nami, zanim złożony zostanie pozew. Jeśli już zwrócimy się do sądu w sprawie, której przedmiotem są niniejsze Warunki, nie możemy stawiać się na rozprawę daleko za granicą, lecz tam gdzie mamy siedzibę.

10. Kwestie ogólne

Rozłączność: W przypadku gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, zostanie ono zmodyfikowane w taki sposób, aby uczynić je ważnym lub wykonalnym bez zmiany pierwotnego zamiaru stron. Jeśli taka modyfikacja nie jest możliwa, postanowienie to zostanie wyłączone z niniejszych Warunków.

 • Niniejsze warunki składają się z wielu różnych elementów. Jeśli sąd zakaże stosowania niektórych z nich, zmienimy je na tyle, na ile to konieczne, aby były zgodne z prawem. Jeśli nie będzie to możliwe, unieważnienie jednego z elementów Warunków nie ma wpływu na pozostałe ich elementy.

Brak zrzeczenia się uprawnień: Nieegzekwowania przez firmę Lookout któregokolwiek z jej uprawnień lub postanowień niniejszych Warunków nie należy uważać za zrzeczenie się prawa do ich egzekwowania w przyszłości.

 • Jeśli nie podjęliśmy działań przewidzianych w Warunkach, nie oznacza to, że nie podejmiemy ich w ogóle.

Zakaz cesji lub przeniesienia praw: Niniejsze Warunki korzystania oraz związane z nimi Wytyczne, a także wszelkie udzielone prawa i licencje, nie mogą być przedmiotem cesji przez Użytkownika. Firma Lookout może dokonywać cesji lub przeniesienia bez ograniczeń.

 • Ta umowa zawierana jest wyłącznie między firmą Lookout a użytkownikiem. Użytkownik nie może zdecydować, że związana nią będzie inna osoba, ale my tak (na przykład gdy zmieni się nasz właściciel i będziemy musieli przekazać kontrolę nad naszymi produktami innej osobie).

Całość umowy: Niniejsze Warunki korzystania stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Lookout dotyczącej Usług Lookout. Niniejsze Warunki korzystania zastępują również wszystkie uprzednie lub równoczesne porozumienia między użytkownikiem a firmą Lookout.

 • Ta umowa jest jedyną umową między użytkownikiem a firmą Lookout.

Prawo firmy do zmiany Warunków: Firma Lookout może w danym czasie zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Wszystkie zmiany zostaną zamieszczone w witrynie Lookout.com. Dodatkowo firma powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem w przypadku zmiany uprawnień użytkownika wynikających z umowy. Użytkownik wyraża zgodę na związanie zmianami w Warunkach korzystania w przypadku dalszego używania Usług Lookout po zamieszczeniu zmian, prosimy więc o uważne zapoznanie się z nimi. Najbardziej aktualna wersja niniejszych Warunków korzystania będzie zawsze znajdować się pod adresem https://www.lookout.com/legal/terms.

 • Czasami jesteśmy zmuszeni zmodyfikować Warunki korzystania, na przykład gdy nasze produkty ulegną zmianie i konieczne jest przerobienie Warunków tak, aby dokładnie oddawały istniejącą sytuację. W takich sytuacjach powiadomimy użytkownika o zmianach.

Rozwiązanie umowy: Postanowienia niniejszych Warunków korzystania wymagające realizacji lub ją przewidujące po rozwiązaniu Warunków, a także wszelkie postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności prawnej, zrzeczenia się odpowiedzialności i zwolnienia z odpowiedzialności będą wykonalne niezależnie od rozwiązania umowy.

 • Niektóre elementy niniejszych Warunków korzystania, np. te które ograniczają odpowiedzialność firmy Lookout w kwestiach prawnych, pozostają wiążące nawet po rozwiązaniu umowy.

Adnotacje i streszczenia nie stanowią części Warunków: Firma Lookout zamieściła w niniejszych Warunkach korzystania krótkie adnotacje i streszczenia poszczególnych ich części (wyróżnione punktorem). Powyższe adnotacje i streszczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią prawnie wiążącej części Warunków korzystania, nie należy ich również używać do definiowania i ustalania kontekstu Warunków.

 • Wyjaśnienia takie jak to stanowią jedynie naszą próbę rozszyfrowania trudnego języka i pojęć prawnych, ale same w sobie nie są prawnie wiążące.